På grunn av den pågående konflikten i Ukraina er det store svingninger i valutamarkedene og usikkerhet knyttet til betalinger til og fra Russland, Ukraina og Hviterussland. Banken kan ikke under den pågående situasjonen garantere at betalinger, uavhengig av valuta, når fram til mottakere i disse landene. Det er innført, både fra USA, UK og EU, en betydelig mengde sanksjoner mot personer, selskaper og banker og ytterligere tiltak er ventet. Det er risiko for at utgående og inngående betalinger kan bli avvist eller frosset. Vi forholder oss løpende til det til enhver tid gjeldende sanksjonsregelverket og transaksjoner som er underlagt sanksjoner vil ikke kunne gjennomføres. Du som kunde må derfor selv vurdere i hvilken grad det er kritisk å foreta betalinger nå. Vi vil også gjøre oppmerksom på at du har et selvstendig ansvar for å vurdere om betalinger og forsendelse av varer er i tråd med det til enhver tid gjeldende sanksjonsregelverket. Mer informasjon om dette finner du på Utenriksdepartementets sider.

DNB har skiftet korrespondentbank i Russland, for betalinger i RUB

Eika benytter DNB for fremsending av betaling til utlandet.Den nye banken ønsker en annen formatering av betalingen enn DNB sin tidligere korrespondentbank.

 

I tillegg til mottakers kontonummer (siffer 6,7 og 8 i kontonummer er 810 er lik RUB-konto) og mottakers fulle navn, må det oppgis INN nr.

Videre må det oppgis BIK (9 sifret bankkode til banken i Russland) + kontonummeret som mottakers bank har i den russiske nasjonalbanken.
Dette kontonummeret er på 20 siffer og starter med 30101.
Videre må vi ha BIC (swift-adresse) til banken + bankens fulle navn og adresse som er korrekt i henhold til det Russiske bankregisteret.

Det må videre oppgis VO-kode + tekst på engelsk hva det er betaling for. Vedlagt følger en oversikt over disse VO-kodene:

Betalingen må legges inn på følgende måte:
Mottakers kontonummer: 4xxxx810xxxxxxxxxxxx Mottakers navn: Fullstendig navn + INN nummeret
Melding til mottaker: VO nummeret + tekst på hva dette er betaling for

Mottakers banksbic: For eksempel SABRRUMM
Mottakers bank og adresse felt: RUxxxxxxxxx.30101xxxxxxxxxxxxxxx + bankens navn slik det står i det Russiske bankregisteret.

De fleste betalinger i RUB den siste tiden, har endt i en reklamasjon og medført at betalingen har blitt forsinket.