RørosBanken tar bærekraft på alvor. Banken har over en lengre periode utarbeidet en grønn strategi som ble vedtatt i bankens styre i januar 2021. Essensielt i strategiarbeidet er hvordan banken skal jobbe med ESG.

ESG står for Environmental, Social and Governance. Dette kan oversettes til miljø, sosiale forhold og virksomhetsstyring, og er en måte å definere og evaluere bærekraftsarbeidet i bedrifter. I bankens grønne strategi har vi vedtatt fokusområder for E, S og G. For hver bokstav er det definert 9 målsettinger.

Environmental (E): Med E definerer RørosBanken sitt arbeid for å redusere klimaendringer og forurensing. Banken skal implementere nye rutiner for avfallshåndtering på eget hus. I tillegg skal banken påvirke sine kunder til klima- og miljøsmart adferd. Dette skal vi gjøre ved å ha en ny, grønn produktpalett å tilby våre kunder, samt å øke kompetanse på eget hus. Samtidig skal vi også ta vårt ansvar og bytter ut bankbilen med en elektrisk bankbil i løpet av 2021.

Social (S): Med S definerer RørosBanken sitt arbeid for å ytterligere forbedre sosiale forhold. Banken skal ikke yte kreditter eller motta innskudd fra kunder i bransjer som bryter med FNs menneskerettigheter. Banken har også et ansvar for lokal bærekraft i lokalsamfunnet. Hvert år gir RørosBanken tilbake til Røros-samfunnet ca 5 millioner kroner i gaver og sponsormidler. Dette er med på å styrke fremtidens Røros-region. Vi skal også ha fokus på sosiale forhold internt i banken og ytrer et ønske om å være en attraktiv arbeidsplass også for fremtiden.

Governance (G): Med G setter RørosBanken fokus på sine arbeidsområdet med virksomhetsstyring. Banken har et lovpålagt samfunnsansvar å være en aktiv bidragsyter for å unngå korrupsjon, skatteunndragelse, terrorfinansiering og hvitvasking av penger. Dette er arbeid vi har finjustert over flere år, og banken har en egen Antihvitvaskingsansvarlig som har dette som hovedområde. Videre er et av bankens hovedfokus å ha en transparent organisasjons- og ledelsesstruktur. Lokalt har banken også et ansvar for å være en lokal støttespiller for personer og bedrifter i det grønne skiftet.

 

esg
 

 

Bankens ESG skal gå som er grønn tråd gjennom våre produkter og alt banken jobber med. Policyer, retningslinjer og rutiner oppdateres for en mer fremtidsrettet og bærekraftig bankvirksomhet.