God og sunn drift med et betydelig overskudd gjør av vi kan bidra med kapital inn i lokalsamfunnet. Hvert år gir Rørosbanken omtrent 5 millioner kroner tilbake til lokalmiljøet i form av gaver til lag og foreninger, faste sponsoravtaler og støtte til arrangement. Av dette går minst 1 million årlig til Stiftelsen Rørosbankens Næringsfond, og deres styre har i 2020 bidratt med betydelig støtte til lokale bedrifter som har tapt på nedstengingen av samfunnet. 

Hvert år deler vi ut gaver til allmennyttige formål. Dette går til lag og foreninger som gjennom sitt arbeid gjør en forskjell for folk. Vi prioriterer spesielt de som arbeider for barn og unge. 

Listen over gavetildelinger

 

Røros har de siste årene blitt kåret til landets kulturkommune. Det skyldes at vi scorer høyt på antall som jobber innenfor kultur og at vi har mange, store, årlige arrangement. RørosBanken er en viktig bidragsyter til disse idretts- og kulturarrangement gjennom hele året.

Listen over våre viktigste sponsorat

 

Styret i RørosBanken disponerer midler som deles ut til prosjekter som kommer lokalsamfunnet til gode.

Listen over tildelte prosjektmidler