Yrkesskadeforsikring

Yrkesskadeforsikringen er lovpålagt og gir dine medarbeidere rett til erstatning etter arbeidsulykker og yrkessykdommer.
  • Omfatter skader som arbeidstakere påføres under arbeid, i arbeidstiden, på arbeidsstedet
  • Gir erstatning ved påførte og fremtidige merutgifter, samt ervervsmessig uførhet og medisinsk invaliditet
  • Utvid forsikringen til at medarbeiderne forsikres for ulykker som skjer på fritiden
Kontakt meg om yrkesskadeforsikring

Vi har tenkt på alt, så du skal få slippe

Yrkesskadeforsikring er lovpålagt

Yrkesskadeforsikring er lovpålagt og må kjøpes av arbeidsgivere som har ansatte. Forsikringen omfatter skader som arbeidstakeren påføres under arbeid, i arbeidstiden eller på arbeidsstedet. 

Yrkesskade

Påførte og fremtidige merutgifter, tapt inntekt. 

Tap i fremtidig erverv  22-30 G 
Medisinsk invaliditet over 15% 4.5 G 
Dødsfallerstatning til ektefelle/samboer 
 - ikke arvinger etter loven 
15 G

Erstatning til barn under 20 år 

1-6,5 G 
Utgifter forbundet med dødsfall  0,5 G
Påførte merutgifter  Individuelt
Fremtidige merutgifter Individuelt

Annen ulykkesskade fritid

Påførte og fremtidige merutgifter, tapt inntekt. 

Tap av fremtidige erverv 22-30 G
Medisinsk invaliditet over 15% 4,5 G
Dødsfallerstatning til ektefelle/samboer 
 - ikke arvinger etter loven
15 G
Erstatning til barn under 20 år  1-6,5 G
Utgifter forbundet med dødsfall 0,5 G
Påførte merutgifter  Individuelt
Fremtidige merutgifter   Individuelt

Annen ulykkeskade fritid kan utvides til å omfatte økt ménerstatning. 

Grunnbeløpet i folketrygden (G)

Forsikringen gir rett til erstatning etter arbeidsulykker og ved sykdom som er definert som yrkessykdom. Erstatningsnivåene er standardiserte og reguleres i forhold til G (grunnbeløpet i folketrygden), alder og Lønn. Høyere erstatning ved lavere alder.

Grunnbeløpet (G) er per 1. mai 2022 kr. 111 477. Satsen oppdateres i mai hvert år.